PKN RAVENSTEIN

ANBI - kerkrentmeesters (financieel overzicht)

Algemene gegevens PKN RAVENSTEIN

Naam ANBI:                 PKN RAVENSTEIN
RSIN/Fiscaalnummer: 823824032
kvk nr:                          85775525
Website-adres:             www.pkn-ravenstein.nl
E-mail:                          kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl
(Post)adres:                  Nieuwstraat 7
Postcode:                      5371 AH
Plaats:                           RAVENSTEIN


De PKN RAVENSTEIN is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de PKN in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

Deze gemeenschap is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeente en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de PKN RAVENSTEIN .

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de Diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a de begroting en de jaarrekening.

Het College bestaat uit twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met regionale college van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8)

Doelstelling/visie:
De PKN RAVENSTEIN wil een vitale en aantrekkelijke Christelijke gemeente zijn, uitnodigend, gastvrij, naar buiten gericht, vernieuwen met behoud van oude waarden en gebruiken.

Wij willen een kerkgemeenschap zijn waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren en waarin wij veel aandacht en respect bieden.

De kern van ons gemeente-zijn zien wij in ons geloof in God en Jezus Christus.
Wij willen een missionaire en diaconale kerk zijn, met woord en daad getuigend van het evangelie, uitnodigend, dienend, barmhartig en opkomen voor gerechtigheid.

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden op de site van de Landelijke kerk: www.pkn-nederland.nl

Het beleidsplan van de PKN RAVENSTEIN kunt u vinden op onze site: www.pkn-ravenstein.nl

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. Generale Regelingen PKN in Nederland

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijke gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De jaarlijkse ANBI verklaring uit de jaarrekeningen zijn een onderdeel van dit document.

Voorgenomen bestedingen:
De verwachte bestedingen (begrotingen) sluit als regel nauw aan bij de rekening over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In deze ANBI-verklaring zijn deze bestedingen in het financiële gedeelte in zicht gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:
Onderstaande staten van baten en lasten van Kerk en Diaconie geven via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voor genomen bestedingen van het verslag jaar.

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Aan alle kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De opbrengsten van vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

ANBI rapport

 
terug