Beleidsplan

Beleidsplan van de PKN RAVENSTEIN voor de jaren 2014 -2018

Visie
Wij  willen  een  vitale  en  aantrekkelijke  christelijke  gemeente  zijn,  uitnodigend,  gastvrij,  naar buiten gericht,  vernieuwend met behoud van oude waarden en gebruiken.

Wij willen een kerkgemeenschap zijn waar alle gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren  en  waarin  wij  veel  aandacht  en  respect  bieden  aan  het  gegeven,  omdat  veel partners  van  gemeenteleden  een  ander  geloof  belijden. 
Wij  willen  ook  voor  deze  partners een toegankelijke en aangename gemeente zijn. 
De kern van ons gemeente-zijn zien wij in ons geloof in God en Jezus Christus, gevoed door de Bijbel.
Wij  willen  een  missionaire  en  diaconale  kerk  zijn,  met  woord  en  daad  getuigend  van  het evangelie, uitnodigend, dienend, barmhartig en opkomend voor gerechtigheid.

Het gemeenteleven krijgt vorm in de volgende activiteiten:

contact, vieren, leren, dienen

Contact
Centraal  in  de  gemeente  staat  het  contact  met  de  gemeenteleden. 
Eenmaal  per 4 jaar wordt elk gemeentelid door een ambtsdrager of door de kerkelijk werker bezocht.
Zij die dat wensen,  krijgen  frequenter  bezoek. 
Tijdens  het  bezoek  wordt  gesproken  over  wensen  en behoeften  ten  aanzien  van  het  geloof  en  de  kerkelijke  activiteiten,  maar  evenzeer  staat  het leven van alledag in de belangstelling.
Als daaraan behoefte is, wordt door de ambtsdrager een predikant verzocht een bezoek te brengen.
Daartoe neemt de betreffende ambtsdrager contact op met de scriba of de preses. Deze regelen het contact met de predikant.

Na  afloop  van  elke  dienst  is  er  in  de  kerk  gelegenheid  om  tijdens  het  nuttigen  van koffie/thee  met  een  koekje  na  te  praten  over  de  dienst  en  elkaar  over  de  dagelijkse  dingen van het leven te informeren.
Met onze zorg voor een rustige aangename sfeer, met oog voor details,  als  een  tafellaken  en  soms  kaarsen  op  tafel  e.d.  willen  we  onderstrepen,  hoe belangrijk wij de gastvrijheid en het onderlinge contact vinden.

Pastoraat  bij  ziekte  en  rond  belangrijke  levensmomenten  als  geboorte,  huwelijk  en  dood wordt door de kerkelijk werker gedaan.

Nieuw  ingekomen  gemeenteleden  worden  binnen  3  maanden  door de  kerkelijk  werker bezocht.
Als er daadwerkelijk belangstelling is voor onze gemeenschap (de praktijk leert dat veel  nieuw  ingekomen  leden  geen  contact  willen  of  zelfs  uitgeschreven  willen  worden  in verband  met  automatische  aanmelding  via het  LRP),  wordt  als  welkom  een  attentie aangeboden  en  de  gemeentebrief. 
We  vertellen  hoe  onze  gemeente  functioneert,  welke activiteiten we ondernemen en hoe we ze daarin zouden willen opnemen.
De essentie van het bezoek  is  de  uitnodiging  aan  ons  kerkelijk  leven  te  willen  deelnemen  en  de  vraag,  hoe  we voor de nieuwe (doop)leden  aantrekkelijk kunnen zijn.
Er wordt niet over gesproken, hoe de nieuwe leden zelf een bijdrage zouden kunnen leveren.
Centraal staat het opnemen in onze gemeente, een plaats vinden en zich er thuis voelen.
Na minstens een jaar kan dan de vraag gesteld worden naar actievere participatie, tenzij degene daar zelf eerder behoefte aan heeft.

Minstens  1  maal  per  2  jaar,  maar  zo  mogelijk  jaarlijks  wordt  er  een  gemeenteavond georganiseerd. 
Voor  de  pauze  worden  thema’s  besproken,  die  gang  van  zaken  van  de gemeente  betreffen. 
Na  de  pauze  vindt  er  een  activiteit  plaats,  waarmee  het  onderlinge contact kan worden bevorderd.

We  hebben  geconstateerd,  dat  voor  velen  het  kerkbezoek  geen  vaste  traditie  meer  is, zoals  het  vele  eeuwen  was.  Het  kerkbezoek  is  een  onderwerp  van  afweging  en  kiezen tussen veel belangen en interesse geworden. Om onze interesse aan onze gemeenteleden duidelijk  te  maken,  worden  voor  verschillende  diensten  wisselende  mensen  van  binnen  en buiten onze kerkgemeenschap persoonlijk door een ambtsdrageruitgenodigd.

Het contact met de "minder meelevende leden" van de gemeente is vaak moeilijk.
Als een gesprek niet op prijs wordt gesteld, proberen we, of we schriftelijk de wensen en interessen van   deze   gemeenteleden   kunnen   krijgen.  

Als   gemeenteleden   niet   op   enigerlei   wijze aangeven   bij   onze   kerkgemeenschap  willen behoren -door   deelname   aan   een activiteit,  door  aan  te  geven  passief  betrokken  te  willen  zijn,  door  een  kerkelijke bijdrage leggen we ze de vraag voor, of het dan niet duidelijker is, zich uit de gemeente te laten schrijven. 
Als ze ook hier op niet reageren, dragen we deze leden voor om te worden uitgeschreven.   

We  vinden  het  belangrijk  actief  op  zoek  te  blijven  naar  manieren  om  open, gastvrij  en  naar  buiten  gericht  te  zijn.  Daar  hoort  ook  bij,  dat  we  ieder,  die  in  stilte,  zonder contact  met  de gemeente  zijn  geloof  wil  beleven,  die  mogelijkheid  bieden,  onze  interesse tonen  en  hem  duidelijk  maken,  dat  hij  of  zij  wat  ons  betreft  erbij  hoort. 
Als  deze  persoon echter  langdurig  aangeeft,  hierin  geen  enkele  interesse  te  hebben,  dan  is  een logisch besluit  onze  energie  en  financiën  aan  te  wenden  ten  behoeve  van  degenen  die  deze interesse wel tonen.
Regelmatig  wordt  de  kerkenraad  door  niet-gemeenteleden  gevraagd,  of  zij  in  onze kerk kunnen trouwen of hun kind kunnen laten dopen.
We gaan daarbij uit van ons welkom, onze  uitnodiging,  het  contact  en  niet  van  controle  of  uitsluiting.  Als  deze  mensen  liefdevol worden ontvangen en we met hen meedenken, hoe hun wensen in onze gemeente kunnen worden  vervuld,  dragen  we  bij  aan  hun  actieve  geloofsbeleving  en  daarmee  aan  de doelstelling van onze kerk.
Uitgangspunt blijft natuurlijk wel, dat er een eredienst plaatsvindt, volgens  de  uitgangspunten,  die  we  hier  beschreven  hebben.  Vervolgens  zal  één  van  de ambtsdragers met hen nader contact onderhouden en ze uitnodigen ook in de toekomst aan ons gemeenteleven deel te nemen.

Viermaal  per  jaar ontvangen  de  leden  digitaalde  Gemeentebrief met  de  belangrijkste informatie   over   het   gemeenteleven. De gemeentebrief   wordt   tevens   op   de   website gepubliceerd.
Degenen die daar prijs op stellen kunnen een geprinte versie meenemen of op verzoek laten bezorgen.
De brieven verschijnen telkens voor de
1e advent t/m de laatste zondag voor de 40-dagentijd.
Voor de 40-dagentijd t/m Pasen.
na Pasen t/m augustus.
september tot advent.10.

Voor  allen  die  in  onze  kerk  geinteresseerd  zijn, is  er  onze  website. 
Hierin  is  alle informatie  over  onze  kerk,  de  diensten  ende  activiteiten  te  vinden. 
Hierin  is  ook  het jaaroverzicht van de diensten opgenomen.

Vieren
Hoewel  vieren  de  essentie  van  onze  gezamenlijke  geloofsbeleving  is,  hebben  wij  toch  het contact  als  fundamenteel  centrale  activiteit  geformuleerd.  Door  teruglopend  kerkbezoek  tot een  kritische  benedengrens  werden  wij  geconfronteerd  met  het  gegeven,  dat  gezamenlijk vieren slechts dan plaats kan vinden, als contact voor een solide basis heeft gezorgd. In een kleine gemeente als de onze maakt voldoende regelmatig contact het vieren mogelijk.

Eredienst
Het  vieren  van  ons  geloof  en  daarmee  eren,  loven  en  danken  vindt  plaats  in  de  zondagse eredienst.
De kerkdiensten worden 2 maal maandelijks, telkens de eerste en derde zondag om 10.00 uur gehouden.
In de adventstijd is er elke zondag dienst.
Er is op Kerstavond een avonddienst om 21.00 uur, op Kerstochtend is er een viering om 10.00 uur.
In  de  dagen  voor  Pasen  zijn  er gewoonlijk avondvieringen  op  Goede Vrijdag 19.30 uur, en op Paasmorgen is er een dienst om 10.00 uur. Hemelvaartsdag en Weeszondag en op eerste Pinksterdag is er dienst om 10.00 uur.In de adventstijd is er elke zondag dienst.
Op verzoek wordt er gedoopt of belijdenis gedaan.
Trouw- en rouwdiensten worden op andere tijden gehouden.
De diensten worden voorgegaan door gastpredikanten.
Het verzorgen van het preekrooster is een taak van de ouderling-scriba.
In de eredienst zingt de gemeente Gods lof, hoort zij de Schriften lezen en uitleggen en zegt zij de gebeden voor kerk en wereld.
We willen de eredienst met rekenschap aan Schrift en traditie als nieuwe ontwikkelingen voor de gemeente aansprekend en inspirerend laten zijn.
Momenteel  heeft  de  gemeente  geen  vaste  predikant. 
De  begroting  laat  niet  toe  er  in de komende jaren één te beroepen, zelfs niet voor 1/3 fte.
Met ingang van 1 januari 2014 is er  een   kerkelijk   medewerker benoemd   voor   1/10   diensttijd.
Het   zwaartepunt   van   haar werkzaamheden is het pastoraat. /
Zolang   de   gemeente   geen   vaste   predikant   heeft,   zoekt   de   kerkenraad   naar   andere mogelijkheden  de  continuïteit  in  de  erediensten  te  waarborgen. Dat gebeurt o.a. door soms een  thema  vast  te  stellen,  waaraan  in  de  verschillende  erediensten  door  lezingen,  liederen en   uitleg   aandacht   zal   worden   besteed.  
Het   evenwicht   tussen   traditie   en   nieuwe ontwikkelingen  wordt  gerealiseerd  door  het  merendeel  van  de  diensten  met  traditionele vormgeving,  afgewisseld  met enkeleervaringsdiensten  per  jaar.  In  deze  diensten  wordt naast de lezingen uit de bijbel ook informatie gegeven over geschiedenis, ontwikkelingen in de  wetenschap  en  de  kunst,  die  met  de  gekozen  thema’s  verband  houden. 

Tijdens  deze diensten   vindt   er   zowel   voor   als   na   de   dienst   van   het   woord   uitwisseling   met   de gemeenteleden plaats over hun gedachten, ervaringen en gevoelens omtrent de besproken onderwerpen,  uitmondend  in  de  praktische  vraag,  welke  kleine  concrete  stap  ieder  morgen concreet wil zetten met de kennis en ervaring van vandaag.

Om  voor  de  katholieke  partners  van  veel  gemeenteleden  ook  een  herkenbare  eredienst  te kunnen  bieden,  waardoor  gezinnen  met verschillende  geloven  zich  als  geheel  in  onze gemeente thuis en opgenomen kunnen voelen, zullen ookdiensten worden voorgegaan door priesters  of  paters,  die  passen  binnen  onze  opzet  en  met  ons  een  verbinding  tussen  beide geloofsvormen willen creëren.Dit alles  binnen  onze  verbondenheid  met  God,  teneinde  op  deze  wijze  ons  geloof  vorm  en inhoud te geven. Naar binnen toe houdt dit in: aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar; naar  buiten  toe  betekent  dit  maatschappelijk  betrokken  zijn,  waarbij  wij  allen  gelijkwaardige kinderen van God zijn.
De gemeente heeft speciale aandacht voor groepen en personen die achtergesteld worden.

Er is een liturgieboekje met orden van dienst. De dienstdoende predikant kiest,  welke orde gebruikt  wordt.  Tijdens  ervaringsdiensten  wordt  dikwijls  een  nieuw  boekje  met  een  andere orde gemaakt.

Jongeren.
Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar blijkt de overgang van kindernevendienst naar deelname aan de volledige eredienst een te grote stap, die ertoe leidt, dat ze de aansluiting missen en hun interesse aan kerkgang afneemt. Gesprekken met de jongeren maken duidelijk, dat de eredienst in haar huidige vorm te ver van hun belevingswereld afstaat, te abstract is en niet aansluit  bij  hun  geloofsbeleving.  Om  hun  interessen  en  deelname  te  stimuleren  en  te behouden,  hebben  de  jongeren  tijdens  traditionele  diensten  een  eigen  nevendienst,  onder leiding  van  een  ouderling.  Hierin  wordt  een  bijbels  verhaal  verteld,  aansluitend  bij  het jaarlijkse  thema  en  wordt  met  de  jongeren  besproken,  hoezij  in  hun  leven  aansluiting kunnen vinden bij dit verhaal. Waar mogelijk worden creatieve middelen, of een spel gebruikt om het thema te verlevendigen.Bij ervaringsdiensten nemen de jongeren aan de gehele dienst deel. Tijdens de preek zitten ze  aan  een grote  tafel  in  de  kerk  en  maken  hun  creatieve  verwerking  van    het  onderwerp. Deze producten worden na afloop aan de andere gemeenteleden voorgesteld. Op deze wijze ontstaat  er  een  levendige  wisselwerking  tussen  volwassenen  en  jongeren.  Zij  nemen  op verschillende wijze deel aan dezelfde gebeurtenis.Met andere activiteiten buiten de eredienst willen we de jongeren betrekken bij religie in onze samenleving, soms in samenwerking met buurgemeenten. Bijvoorbeeld met eenjongerenreis naar Mozambique. We blijven alert op nieuwe mogelijkheden om de jeugd te bereiken en aan te spreken.

Kindernevendienst
Elke eerste dienst van  de  maand is  er  kindernevendienst  voor  alle  kinderen.  Een  groep volwassenen   gemeenteleden   regelt   bij   toerbeurt,   dat   steeds   één   volwassene   de kindernevendienst   voorbereidt   en   leidt.   In   elke   bijeenkomst   wordt   een   bijbelverhaal voorgelezen.  Aansluitend  wordt  er  met  de  kinderen  over  gepraat  en  wordt  het  onderwerp creatief   verwerkt.   Er   wordt   naar   gestreefd   de   thematiek   van   de   kerkdienst   en   de kindernevendienst op elkaar aan te latensluiten. De  kindernevendienst  verzorgt  een  kerstviering,  waarin  zo  mogelijk  ook  de  jongeren participeren.Eén van de ouders van jonge kinderen tot 4 jaar zorgt bij toerbeurt voor de opvang van deze groep kinderen.4. Viering Heilig AvondmaalEr wordt4x per jaar Heilig Avondmaal gevierd. In september/oktober, op 1eadvent, in januari en op Witte Donderdag. Alle aanwezigen worden uitgenodigd aan de maaltij deel te nemen.Op  verzoek  kan  het  Avondmaal  voor  mensen,  die  niet  meer  in  de  kerk  kunnen  komen,  op andere wijze worden georganiseerd.De  viering  van  het  Heilig  Avondmaal  vindt  plaats  volgens  een  vaste  liturgie,  welke  aan  het liturgieboekje wordt toegevoegd. 5. Muziek en Gezang Een  gemeentelidmaakt  in  overleg  met  de  organisten  een  speelrooster.  Deouderling  van dienst  neemt  contact  op  met  de  gastpredikant  over  de  orde  van  dienst  van  de  aanstaande zondag en geeft op de voorafgaande vrijdag de gekozen liederen door aan de organist.. Er wordt gewoonlijkuit het Nieuwe Liedboek gezongen. In overleg kan eruit een andere bundel gezongen worden.
5We zoeken naar aanvullende mogelijkheden om het zingen in onze diensten te stimuleren en tot een plezier voor zo veel mogelijk gemeenteleden te maken.Uitgaande van de kennis, dat muziek een directe toegang tot het gevoelsleven van de mens biedt, willen we de gevoelsmatige kant van de geloofsbeleving ondersteunendoor muzikale bijdragen   door   gemeenteleden   te   stimuleren.Sinds   enkele   jaren   is   er   een   nauwe samenwerking met OBK, dat in ca. 4 diensten per jaar haarmuzikale medewerking verleent.Leren1. Catechese.Er  vindt  op  dit  moment  geen  catechese  plaats,  omdat  er  geen  jongeren  zijn,  die  getoond hebben   daaraan   interesse   te   hebben.   Indien   zich   die   interesse   voordoet,neemt   de kerkenraad contact op met een naburige gemeente om dit mogelijk te maken.2. BijbelkringMaandelijks  vindt  een  bijbelkring  plaats.  Hier  worden  Bijbelse  kernbegrippen  en  verhalen besproken  en  in  relatie  gebracht  tot  het  leven  in  onze  tijd  en  onze  maatschappij.  Door  het gebruik  van  verschillende  vertalingen  en  nauwkeurig  lezen  wordt  getracht  de  diepere achtergronden  van  bepaalde  gebeurtenissen,  beschrijvingen,  verhalen  te  begrijpen,  om  zo de  boodschap  van  de  Bijbel  beter  te  kunnen  verstaan,  door  te  kunnen  geven  en  om  te kunnen  zetten  in  ons  dagelijkse  handelen.De  bijbelkring  is  ook  toegankelijk  voor  andere vormen van geloof.3. Communicatie. We  vinden  het  belangrijk,  dat  er  een  goede  wederzijdse  communicatie  is  tussen  de kerkenraad en de gemeenteleden. We geven de communicatie gestalte met onze website en de gemeentebrief,  waarin we zo duidelijk mogelijk de gemeente op de hoogte houden van het  reilen  en  zeilen  van  de  gemeente.  Daarnaast  zijn  de  ontmoetingen  na  de  dienst,  de huisbezoeken  en  gemeenteavonden  van  belang  om  met  de  leden  in  direct  gesprek  te komen.  De  kerkenraad  heeft  zich  op  dit  gebied  een  actieve  rol  toegedicht:  we  nemen verschillende initiatieven voor contact, om te horen hoe het met de gemeenteleden gaat en te ontdekken, welke wensen er ten aanzien van de kerk zijn.Die leden, die internet hebben en aangegeven hebben via dit medium geïnformeerd te willen worden,   krijgen   informatie   over   verschillende   activiteiten   uitnodigingen   voor   diensten e.d.digitaalaangeboden.Als  zich  mogelijkheden  voordoen  met  de  katholieke  kerk  in  Ravenstein  op  enig  gebied samen  te  werken,  zullen  we  dat  zeker  doen. Zo  mogelijk  is  er  eens  per  jaar  in  januari  een gezamelijke dienst, afwisselend in onze kerk en in de Luciakerkof de R-K-kerk in Huisseling.Dienen1. Diaconie. De  diaconie  stelt  zich  ten  doel  het  dienstbetoon  te  realiseren  aan  behoeftigen  dichtbij  en veraf. Zij wil de gemeente voorgaan in toerusten tot haar diaconale roeping. De diakenen zamelen geld in, beherenm de bezittingenen besteden hetgeld. Ook verzorgen zij de avondmaalstafel. De werkvelden van de diaconie bestaan uit: a. Gemeente Een diaken maakt de kerk klaar voor de dienst van de komendezondag.De bloemengroet vanuit de dienst gaat naar een zieke,een jarige of een vrijwilliger. Rondom   Kerst   wordt   d.m.v.   een   attentie   aandacht   geschonken   aan   de   oudere gemeenteleden en aan diegenen die extra aandacht nodig hebben.b. Kerkinactie.   
6Er wordt voorlichting gegeven d.m.v. strooifolders, gemeenteavonden en het contactblad om de gemeenteleden bewust te maken van de noden in de wereld en zo de offervaardigheid te stimuleren. Voor Werelddiaconaat en Zending wordt volgens het collecterooster gecollecteerd. De diaconie streeft er naar om projecten te starten. c. Ondersteuning. Indien  nodig  wordt  financiële  steun  verleend  aan  personen  of  gezinnen  binnen  de  eigen gemeente en in specifieke gevallen daarbuiten. Zo ook voor noodhulp bij calamiteiten. De overige ondersteuning wordt toegekend aan landelijke en wereldwijde doelen waarbij een verdeling gehanteerd wordt die gerelateerd is aan de noden wereldwijd. Voor  het  bepalen  van  de  doelen  wordt  gebruik  gemaakt  van  het  giftenadvies  van  het Regionaal Dienstencentrum Noord-Brabant en Limburg en Kerk-in-actie. 2. BeheerHet beheer dient slechts één doel: het mogelijk maken, dat de gemeente kan blijven draaien.Daartoe richt het beheer zich op drie kerntaken, t.w.a. beheer ledenadministratie De SMRA beheert in haar systeem alle leden van onze gemeente door middel van het LRP-systeem. De scribaof  de  daarvoor  aangezochte  persoon  geeft  alle  mutaties  door  aan  de SMRA zodat het bestand up to date blijft .Daarnaast wordt aantekening gehouden van doop,belijdenis en trouw.b. beheer financiën en goederen.De  kerkrentmeesters  zijn  aangewezen  en  met  de  gehele  kerkenraad  verantwoordelijk  voor een goed en zorgvuldig beheer van zowel de financiën als de goederen van de kerk. Er  dient  toegezien  te  worden  dat  de  middelen  voldoende  zijn  opdat  de  continuïteit  van  het gemeente-zijn niet in gevaar komt. Teneinde  extra  inkomsten  te  verkrijgen  wordt  geprobeerd  “de  Uitkomst”  zoveel  mogelijk  te verhuren, bv. aan OBK of koren als oefenruimte. c.beheer archieven, zowel van kerk als van diaconie. De  colleges  van  kerkrentmeesters  en  diakenen  zorgen  elk  voor  haar  archief  zoals  in  de kerkorde en ordinanties is aangegeven.

Vrouwenvereniging
Gesteund   door   onze   kerk   functioneert   de   vrouwengroep   geheel   zelfstandig.   Deze organiseert bijeenkomsten van verschillende aard op regelmatige tijden.
Een ambtsdrager is verantwoordelijk voor het contact tussen de vrouwenvereniging en de kerkenraad.

Begraafplaats
Het beheer van de begraafplaats is ondergebracht in de Stichting Begraafplaats ‘t “Polleke”. De  Stichting  is  voor  alle  beheers-en  beleidszaken  verantwoording  verschuldigd  aan  de kekrenraad.

Classis
Het contact met de classis wordt onderhouden, doordat een ambtsdrager de vergaderingen bijwoont en daarvan in de raadsvergaderingen verslag uitbrengt.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad, d.d.17 augustus 2014.

 
terug