ANBI - Diaconale hulp

ANBI gegevens
Diaconale gegevens Protestantse Gemeente te Ravenstein, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland.

Algemene Diaconale gegevens van de Protestantse Gemeente te Ravenstein:

Naam ANBI:                          Diaconie Protestantse Gemeente te Ravenstein
RSIN/Fiscaalnummer:            823824032
Website-adres:                      www.pkn-ravenstein.nl
E-mail:                                  diaconie@pkn-ravenstein.nl
Adres:                                   Nieuwstraat 7
Postcode:                              5371 AH
Plaats:                                  RAVENSTEIN
Postadres:                             Nieuwstraat 7
Postcode:                              5371 AH
Plaats:                                  RAVENSTEIN

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Ravenstein is een geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.
De gemeente vervult haar Diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt Kerkorde artikel X lid 3)

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de gemeente en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse gemeente te Ravenstein.

Voorgenomen bestedingen:
De verwachte bestedingen (begrotingen) sluit als regel nauw aan bij de rekening over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk plaatselijk Diaconaalwerk en  vertoont een grote mate van continuïteit.
In deze ANBI-verklaring zijn deze bestedingen in het financiële gedeelte in zicht gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:
Onderstaande staten van baten en lasten de Diaconie geven via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voor genomen bestedingen van het verslag jaar.

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan alle kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie  worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 
terug