PKN RAVENSTEIN

zondag 4 juni 2023 om 10:00 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds E. van den Berg-Strijker
Ouderling(en): Henk / Corinne (diaken)
Organist: Hilko Mak

Orde voor de viering van 4 juni 2023.
1e zondag na Pinksteren, 10.00 uur (wit/groen),
in de PG Ravenstein.
 
Orgelspel, welkom en mededelingen

DE VOORBEREIDING:
De Paaskaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons midden.

(we gaan zo mogelijk staan en) zingen Lied 1: 33:  1

Bemoediging
V: onze hulp op de Naam van de Eeuwige
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet
V: de Heer zij met U
G: ook met U zij de Heer

Lied 2: 33:  2 en 8 (daarna mogen we gaan zitten)

Kyriegebed
V: Intenties (3x), na “zo bidden wij U” gezongen (door allen) besloten met NLB 299j: 1e cpl (1); 2e cpl (2); 1e en 2e cpl.(3).


Lied 3: 8a: 1, 2, 5 en 6 


We bidden, zingen, lezen, spreken en horen
DE SCHRIFTENTer inleiding
Als gebed samen gezongen lied 4: 362: 1 en 3

Eerste lezing: Jesaja 57, 14 t/m 19 (nbv 2021)

Troost voor de treurenden
14 Toen werd er gezegd:
‘Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk!
Verwijder elk struikelblok.’
15 Dit zegt Hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen
met hen die gebroken zijn en nederig van geest,
opdat de nederige geest herleeft,
opdat het verbrijzelde hart tot leven komt.
16 Want niet eindeloos blijf Ik twisten,
niet eeuwig duurt mijn toorn.
Anders zou hun geest voor Mij bezwijken,
de levensadem die Ik hun gegeven heb.
17 Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht,
Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen.
Maar zij gingen onverdroten voort
op de weg die ze zelf hadden gekozen.
18-19 Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal Ik hen genezen, hen leiden
en hun vertroosting schenken.
Treurenden leg Ik een lofzang op de lippen:


Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, Ik zal genezing brengen.
20 Maar de goddelozen blijven onrustig
als de zee, die nooit rust kent;
haar golven woelen vuil en modder op.
21 Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.

Zingen lied 5: 976


Tweede lezing: Matt. 9, 9 t/m 13  t/m (nbv 2021)

9 Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem.
10 Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.
11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’
12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.
13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’


Zingen lied 6:  992


Overweging


Zingen lied 7: 973

DE DANKZEGGING
Gebeden


Dankgebed, voorbeden en stil gebed.
De dienst der gebeden wordt afgesloten met een gezamenlijk gebeden: ”onze vader die in de hemelen zijt ….”

Lied 8: 704  (zo mogelijk staande)

Wegzending en Zegen


V: ………………………
A: Amen (gezongen met NLB 415: 3).

Uitleidend Orgelspel

Collecten bij de uitgang voor: Diaconie & Kerkvoogdij
Je wordt uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken. 

Fijn dat je bent gekomen!
Mooie zondag en een goede week gewenst.

Zondag 18 juni is de volgende dienst, waarin ds. G. Boer voor zal gaan.

terug